Faculty

Wen-Chung Chang, Ph.D.
Associate Professor of Electrical Engineering

Graduate Students

2013

Chia-Hung Wu
Shu-Wei Guo
Shu-Yu Hsu
Huan-Chen Ling
Han-Sheng Wu
Wen-Ting Luo
Ming-Chou Yeh
Jun-Hau Chang
Song-Huai Wang
Chia-Cheng Tsao

Undergraduate Students

2014

Si-Bei Chen
Hong-Yi Li
Jyun-Jie Jhou 
Jlan-Shun Wang
Jing-Wei Wang 
Zong-Yue Zuo 
Tai-Yan Jhuo
Guan-Ming Ke
Meng-Ci Chen
Yi-Hang Chen