M.S., 2001

Yi-Chuan Chen
Name:Yi-Chuan Chen 
Birthday:
Zodiac:
Education:- Grad.:Department of Electrical Engineering, National Dong Hwa University of Technology
- Undergrad.: Department of  Electrical Engineering, Tamkang University
 Expertise:
 Email:takara.chen@msa.hinet.net

Cheng-Chang Wu


Name:Cheng-Chang Wu 
Birthday:
Zodiac:
Education:- Grad.:Department of Electrical Engineering, National Dong Hwa University of Technology
- Undergrad.: Department of Electrical EngineeringNational Sun
 Expertise:
 Email:m8823017@mail.ndhu.edu.tw

Mong-Lu TsaiName:Mong-Lu Tsai 
Birthday:
Zodiac:
Education:- Grad.:Department of Electrical Engineering, National Dong Hwa University of Technology
- Undergrad.: Department of  Electrical Engineering, Tamkang University
 Expertise:
 Email:monglu@wistron.com.tw

Jeng-Wei Wu
Name:Jeng-Wei Wu 
Birthday:
Zodiac:
Education:- Grad.:Department of Electrical Engineering, National Dong Hwa University of Technology
- Undergrad.: Department of  Electrical Engineering, Tamkang University
 Expertise:
 Email:m8823018@mail.ndhu.edu.tw