B.S. , 2020
Wei-Chun Lan         Chien-Hsuan Yen
Tzeng-Wei Chen     Chi-Chun Ai
                               Wong-Yung Chia
                               Wong-Yee Chin
 B.S. , 2019

Guang-Kai Zhou     Hong-Xiang You      Shiuan-Ren Chen     
Jun-Han Zeng         Yi-Xiu Zeng
              
 B.S. , 2018

 Hsin Cheng              Jun-Yong Lin           Hongda Lin 
 
Kuan-Ying Chiu      Jun-Jie Yang          Yu-Shun Zhuang
 
Zhong-Yun Hu       Hao Yang                  Xin-You Chen
                                                                         
Kevin Zheng
 B.S. , 2017

 Yung-Jiun Chen          You-Xiang Liang            Yao-Sheng Tseng  
 Ying-Jung Chen          Jia-Ying Xu                    Zi-Yue Yang
 Chung-En Wang                                                 Bo-Qian Zheng
                                                                             You-Qiang Zheng

 B.S. , 2016

 Ren-Yi Jiang                    Zhi-Zhe Li                    Mei-Jhen Peng    
 Huang-Sheng Lin            Yang-Cheng Huang      Tzung-De Jou
 Yi-Jhu Liao                      Hong-Wun Jhou           Tse-Feng Yu
 Jun-Ting YE                    Pei-Ying Chang            Guang-Ming Liu
 B.S. , 2015

 Si-Bei Chen                 Jing-Wei Wang                Tai-Yan Jhuo     
 Hong-Yi Li                  Zong-Yue Zuo                 Guan-Ming Ke
 Jian-Shun Wang          Yi-Hang Chen                  Meng-Ci Chen
              
B.S. , 2014

 Hao-Xian Jian                  Bo-Xun Wang                    Yi-Chen Chen         
 Hui-Sheng Ni                  Jia-You Yan                          Ke-An Huo
 Bo-Yuan Xiao                 Chien-Chi Lai                       Hsien-Jung Hsu
 Zong-Ying Li                  
Yu-Wei Li                             Zong-Syuan Cai
B.S. , 2013

 Yi-Xuan Gao                            Zi-Yao Hong 
 Guan-Hong Lin                        Bo-Xun Huang 
 Jian-Da Tong                           Yi-Ting Xiao 
 Zhi-Sheng Chen                      
Xin Li
B.S. , 2012

Yi-Xuan Ceng Huan-Chen Ling Ying-Han Liao Sheng-Xiang Ruan Yi-Lin Ye Chun-Sheng Hung Ren-Hau Ye Jia-Jin Ni Guan-Yu Lai Gyi-Chang Jhen Ya-Lan Tang Min-Jie Guan

B.S. , 2011

Bo-Chiuan Chen Heng-Chin Chu Jian-Jhou Lai Bo-Yu Huang Cheng-Hsiang Lei Wei-Jur Yang Jia-Ren Hung Hao-Hsiang Cheng
B.S. , 2010

Wen-Hui Wang Yi-An Chen Yuan-Jung Lu Ping-Hao Yu
Zhi-Yi Lin Wei-Yan Tang Chong-Rong Luo Jing-Wen Wu
B.S. , 2009

Chia-Liang Chung Jun-Sheng Wu Ping-Lung Hung Chih-Hsien Lien
Wen-Jie Li Bin-Hong Ciou Wen-Xian Chen Ya-Chung Tsai
B.S. , 2008

Yen-Han Chuang Shun-Yuan Yang Ke-Fan Fan
Hsi-Ming Chan
Min-Hsiang Miao
Yu-Lin Liu Wen-Hsi Li
Yu-Kuang Chiang
B.S. , 2007

Shu-De Su Sheng-Yun Chou Yao-Chen Lin
You-Da Chen
Yun-Che Chou Dong-Jin Sie Jia-Cyuan Huang
Cing-Siang Syu
B.S. , 2006

Kuan-Jung Chen Chi-Chun Li Yi-Lu Tsai Yi-Chuan ShihSen-Yi Chen Min-Yi Ko Yung-Cheng La Po-Cheng Liu
Chien-Hsin Li Meng-Chieh Tsai Yi-Chun Chao Yuan-Chun Yu
B.S. , 2005

Fu-Sheng Huang Shih-Chieh Lin Chih-Sheng Chen Yu-Hung Chiang
Chih-Wei Cho Hung-Fei Yu Po-Sheng Lien Jang-Wu Chen
B.S. , 2004

Kun-Ta Chan Shih-Chao Shen Yi-Sheng Cheng
Chih-Hsiang Chang
B.S. , 2003

Kuo-Yuan Lo Chien-An Wu Meng-Hui Hsieh Yu-Cheng Lin