B.S., 2013

Yi-Xuan Gao

Name:Yi-Xuan Gao
 Birthday:1991/07/15 
 Zodiac:Cancer 
Education:Department of  Electrical Engineering, National Taipei University of Technology
Email:kevin19910715@hotmail.com
          

Zi-Yao Hong

 
Name:Zi-Yao Hong
 Birthday:1991/03/09
 Zodiac:Pisces
Education:Department of  Electrical Engineering, National Taipei University of Technology

Email:ccdrcc@hotmail.comGuan-Hong Lin

 
Name:Guan-Hong Lin
 Birthday:1991/06/14
 Zodiac:Gemini
Education:Department of  Electrical Engineering, National Taipei University of Technology

Email:joe2812615@yahoo.com.tw
Bo-Xun Huang

 
Name:Bo-Xun Huang
 Birthday:1991/02/19
 Zodiac:Pisces
Education:Department of  Electrical Engineering, National Taipei University of Technology


Email:screw219@gmail.com

Jian-Da Tong

 
Name:Jian-Da Tong
 Birthday:1991/03/28
 Zodiac:Aries
Education:Department of  Electrical Engineering, National Taipei University of Technology
Email:s861992004@yahoo.com.tw


Yi-Ting Xiao

 
Name:Yi-Ting Xiao
 Birthday:1991/01/26 
 Zodiac:Aquarius
Education:Department of  Electrical Engineering, National Taipei University of Technology

Email:florashou@yahoo.com.tw


Zhi-Sheng Chen

 
Name:Zhi-Sheng Chen
 Birthday:1991/08/13 
 Zodiac:Leo
Education:Department of  Electrical Engineering, National Taipei University of Technology

Email:miracle9096@yahoo.com.tw
Xin Li

 
Name:Xin Li
 Birthday:1991/07/11
 Zodiac:Cancer
Education:Department of  Electrical Engineering, National Taipei University of Technology
Email:philipleeae86@yahoo.com.tw