B.S., 2016

Ren-Yi Jiang


Name:Ren-Yi Jiang
Birthday:1993/12/12
Zodiac:Sagittarius
Education:
Department of Electrical Engineering, National 
Taipei University  of Technology
Department of Electrical Engineering,Taipei 
Municipal Da-An Vocational High School
Email:s92811001@yahoo.com.tw


Huang-Sheng Lin


Name:Huang-Sheng Lin
Birthday:1994/06/09
Zodiac:Gemini
Education:
Department of Electrical Engineering, National 
Taipei University  of Technology
National Dajia Industrial Senior High School
Email:ven13056r@gmail.com


Yi-Jhu Liao


Name:Yi-Jhu Liao
Birthday:1994/05/10
Zodiac:Taurus
Education:
Department of Electrical Engineering, National 
Taipei University  of Technology
National Taichung Industrial Senior High School
Email:hend90614@gmail.com


Jun-Ting Ye


Name:Jun-Ting Ye
Birthday:1994/06/11
Zodiac:Gemini
Education:
Department of Electrical Engineering, National 
Taipei University  of Technology
Taipei Municipal Da-An Vocational High School
Email:qood60@gmail.com


Zhi-Zhe Li


Name:Zhi-Zhe Li
Birthday:1993/10/09
Zodiac:Libra
Education:
Department of Electrical Engineering, National 
Taipei University  of Technology
National Taichung Industrial Senior High School
Email:liho1019@gmail.com


Yang-Cheng Huang


Name:Yang-Cheng Huang
Birthday:1994/03/11
Zodiac:Pisces
Education:
Department of Electrical Engineering, National 
Taipei University  of Technology
Songshan high school of agriculture and industry
Email:clive26282104@gmail.com


Hong-Wun Jhou


Name:Hong-Wun Jhou
Birthday:1994/05/10
Zodiac:Taurus
Education:
Department of Electrical Engineering, National 
Taipei University  of Technology
National Taichung Industrial Senior High School
Email:lack13142003@gmail.com

Pei-Ying Chang


Name:Pei-Ying Chang
Birthday:1993/10/11
Zodiac:Libra
Education:
Department of Electrical Engineering, National 
Taipei University  of Technology
National Taichung Industrial Senior High School
Email:tautz_ying@livemail.tw
Mei-Jhen Peng

Name:Mei-Jhen Peng
Birthday:1994/01/13
Zodiac:Capricorn
Education:
Department of Electrical Engineering, National 
Taipei University  of Technology
National Lotung Industrial Vocational High School
Email:cyndi83113@yahoo.com.tw


Tzung-De Jou


Name:Tzung-De Jou
Birthday:1994/08/26
Zodiac:Virgo
Education:
Department of Electrical Engineering, National 
Taipei University  of Technology
National Yeong-Jing Industrial Vocational High School
Email:m4568527913@gmail.com


Tse-Feng Yu


Name:Tse-Feng Yu
Birthday:1994/06/10
Zodiac:Gemini
Education:
Department of Electrical Engineering, National 
Taipei University  of Technology
Zhonghe Senior High School
Email:yuzethomas@gmail.com

Guang-Ming Liu


Name:Guang-Ming Liu
Birthday:1994/06/11
Zodiac:Gemini
Education:
Department of Electrical Engineering, National 
Taipei University  of Technology
Taipei Municipal Da-An Vocational High School
Email:tiffanyxu8258@yahoo.com.tw