B.S., 2017

Yung-Jiun Chen


Name:Yung-Jiun Chen
Birthday:1995/2/23
Zodiac:Aquarius
Education:
Department of Electrical Engineering, National 
Taipei University  of Technology
Department of Electrical Engineering,New Taipei 
Municipal Jui-Fang Industrial High School
Email:zzxxccvv12001@yahoo.com.tw

Ying-Jung Chen


Name:Ying-Jung Chen
Birthday:1995/1/28
Zodiac:Aquarius
Education:
Department of Electrical Engineering, National 
Taipei University  of Technology
Department of Electrical Engineering,Tao-yuan Agricultural&Industrial Vocational High School
Email:brian12858@gmail.com

Chung-En Wang


Name:Chung-En Wang
Birthday:1994/12/15
Zodiac:Sagittarius
Education:
Department of Electrical Engineering, National 
Taipei University  of Technology
Department of Electrical Engineering,Taipei 
Municipal Da-An Vocational High School
Email:ronwang1215@gmail.com

You-Xiang Liang


Name:You-Xiang Liang
Birthday:1994/11/16
Zodiac:Scorpio
Education:
Department of Electrical Engineering, National 
Taipei University  of Technology
Department of Electrical Engineering,National Shiou Shuei Senior Industrial Vocational High School
Email:afish1116bn@yahoo.com.tw

Jia-Ying Xu


Name:Jia-Ying Xu
Birthday:1995/1/8
Zodiac:Capricorn
Education:
Department of Electrical Engineering, National 
Taipei University  of Technology
Department of Electrical Engineering,National Dajia Industrial Senior High School
Email:a25581466@yahoo.com.tw

Yao-Sheng Tseng 


Name:Yao-Sheng Tseng
Birthday:1995/3/20
Zodiac:Pisces
Education:
Department of Electrical Engineering, National 
Taipei University  of Technology
Department of Electrical Engineering,Taipei 
Municipal Da-An Vocational High School
Email:deutschland76@gmail.com

Zi-Yue Yang


Name:Zi-Yue Yang
Birthday:1994/12/2
Zodiac:Sagittatius
Education:
Department of Electrical Engineering, National 
Taipei University  of Technology
Department of Electrical Engineering,Taipei 
Municipal Da-An Vocational High School
Email:df965197.94122@yahoo.com.tw
Bo-Qian Zheng


Name:Bo-Qian Zheng
Birthday:1994/11/8
Zodiac:Capricorn
Education:
Department of Electrical Engineering, National 
Taipei University  of Technology
Department of Electrical Engineering,The Affiliated Industrial Vocational High School of NCUE
Email:jack285692000@yahoo.com.tw

You-Qiang Zheng


Name:You-Qiang Zheng
Birthday:1994/12/8
Zodiac:Sagittatius
Education:
Department of Electrical Engineering, National 
Taipei University  of Technology
National HsinChu Senior High School
Email:j060511@yahoo.com.tw